Jó gyakorlat

Tehetségmenedzsment

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A tehetség csak lehetőség, maga a tevékenység hozza létre a teljesítményt, folyamatjellege alapvető meghatározója. Ily módon a tehetséggondozás klasszikus meghatározás – azonosítás – fejlesztés megközelítésmódja revidiálásra szorul, ma sokkal inkább létjogosultságot nyer a fejlesztés
– azonosítás – meghatározás metódusa.
A fenti megközelítés a tehetség prediszpozíciós elméletén alapul, mely szerint az egyénben munkálkodik a tenni vágyás, így a belső hajtóerő feladatot keres magának, ugyanakkor az egyéni jellemzők folyamatosan változnak mind a belső, mind a külső feltételek függvényében. Ily módon a tehetség megnyilvánulása az egyénnek és környezetének folyamatos együttmozgása révén valósulhat meg. Ezen szemléleten alapul a Ziegler és munkatársai által kidolgozott “actiotope modell” , melyben a fókusz magán a tevékenységen van.
A mindennapi tevékenységbe beépülő tehetséggondozás új paradigmájának alapvetései:
A tehetség kibontakoztatása a környezeten múlik, hogy biztosítja-e az egyén számára az optimális kihívást jelentő feladatot (cselekvési tér).
Az egyén tapasztalatainak függvénye, hogy képesnek érzi-e magát bizonyos tevékenységekre (szubjektív cselekvési tér).
A felkínált opciók közül az egyéni választásban (cselekvések), érdeklődésben megmutatkoznak a képességek. A törekvés ereje és iránya (célok) összefügg azzal, mely területen, milyen szintre képes eljutni az egyén.
Az egyéni jellemzők folyamatosan változnak a belső és a külső feltételek függvényében (kölcsönhatások).
A tehetségmenedzsment-szemlélet, mint az erősségek szerinti mozgásirányok meghatározása intézményfoktól és típustól függetlenül, a tanulmányi időszakot végig kísérő tudatos pályaorientáció, ily módon a tehetség áramlás segítése, mint a tehetséghasznosulás kereteinek iránykijelölése is lehetővé válik egy intézményi szintű tehetségtérkép elkészítése által.
A online tehetségmenedzsment rendszer (támogatás és nyomon követés intézményspecifikius elemei szerint) fő előnyeként azonosítható, hogy a tehetségfejlődés lehetőségeiről ad képet, ily módon hozzájárul az optimális fejlesztő környezet kialakításához, ami közvetve segíti a pályaorientáció tudatosságát, a tehetséghasznosulás releváns módjának azonosítását.
A tehetség hasznosítási formák újragondolását, a ki nem aknázott tehetségforrások hasznosítását a változó körülmények, a munkaerő piaci igények és elvárások formálódása is szükségessé teszi. A jövő kihívásaihoz alkalmazkodni tudó tehetségek segítésében így kulcsfontosságú területté válik maga a pályaorientáció is. A tehetségek folyamatos nyomon követése által a képességbeli, valamint a releváns személyiségjegyek változásának figyelemmel kísérése segíti a tudatos pályaválasztást, növeli a pályabeválás esélyét, hozzájárul a nemzeti tehetségvagyon védelméhez és gyarapításához.
A tehetségmenedzsment mint szemlélet ily módon a köznevelési intézményekben a nyomon követés által valósítható meg. Ennek létjogosultságát indokolja, hogy a tehetség sokféle megnyilvánulási módját nem képesek lefedni az iskolában preferált teljesítési módok, így a nonformális tanulási helyzetekben megmutatkozó tevékenységek különös figyelmet érdemelnek. Számos kutatás alátámasztja továbbá, hogy „az iskolai eredményesség egyre kevésbé korrelál a későbbi sikerességgel”.
Várható eredményekA mindennapi intézményi munkában a nyomon követési rendszer a tehetségek széles körű felismerésében, a beavatkozási pontok azonosításában, a tehetséggondozásba bevonandó tanulókról is információt szolgáltat a szakemberek, oktatók számára, támpontokat nyújt továbbfejlődési irányaik kijelöléséhez, pályaorientációjukhoz.  A szakképzés tehetségmenedzsment-szemlélete ily módon az egyéni életút támogatásában és a tehetségvagyon megóvásában is fontos szerepet tölthet be.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyaghttps://sztst.hu/a-tehetsegmenedzsment-alapelvei/
https://sztst.hu/tehetsegmenedzsment/
Forrássztst.hu
Intézmény neveSzakképzési Tehetségsegítő Tanács
Intézmény címe2151 Fót, Somlói utca 87.
E-mail elérhetőséginfo@sztst.hu
Telefonszám
Honlapsztst.hu