Jó gyakorlat

Tehetségmenedzsment

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A tehetség csak lehetőség, maga a tevékenység hozza létre a teljesítményt, folyamatjellege alapvető meghatározója. Ily módon a tehetséggondozás klasszikus meghatározás – azonosítás – fejlesztés megközelítésmódja revidiálásra szorul, ma sokkal inkább létjogosultságot nyer a fejlesztés
– azonosítás – meghatározás metódusa.
A fenti megközelítés a tehetség prediszpozíciós elméletén alapul, mely szerint az egyénben munkálkodik a tenni vágyás, így a belső hajtóerő feladatot keres magának, ugyanakkor az egyéni jellemzők folyamatosan változnak mind a belső, mind a külső feltételek függvényében. Ily módon a tehetség megnyilvánulása az egyénnek és környezetének folyamatos együttmozgása révén valósulhat meg. Ezen szemléleten alapul a Ziegler és munkatársai által kidolgozott “actiotope modell” , melyben a fókusz magán a tevékenységen van.
A mindennapi tevékenységbe beépülő tehetséggondozás új paradigmájának alapvetései:
A tehetség kibontakoztatása a környezeten múlik, hogy biztosítja-e az egyén számára az optimális kihívást jelentő feladatot (cselekvési tér).
Az egyén tapasztalatainak függvénye, hogy képesnek érzi-e magát bizonyos tevékenységekre (szubjektív cselekvési tér).
A felkínált opciók közül az egyéni választásban (cselekvések), érdeklődésben megmutatkoznak a képességek. A törekvés ereje és iránya (célok) összefügg azzal, mely területen, milyen szintre képes eljutni az egyén.
Az egyéni jellemzők folyamatosan változnak a belső és a külső feltételek függvényében (kölcsönhatások).
A tehetségmenedzsment-szemlélet, mint az erősségek szerinti mozgásirányok meghatározása intézményfoktól és típustól függetlenül, a tanulmányi időszakot végig kísérő tudatos pályaorientáció, ily módon a tehetség áramlás segítése, mint a tehetséghasznosulás kereteinek iránykijelölése is lehetővé válik egy intézményi szintű tehetségtérkép elkészítése által.
A online tehetségmenedzsment rendszer (támogatás és nyomon követés intézményspecifikius elemei szerint) fő előnyeként azonosítható, hogy a tehetségfejlődés lehetőségeiről ad képet, ily módon hozzájárul az optimális fejlesztő környezet kialakításához, ami közvetve segíti a pályaorientáció tudatosságát, a tehetséghasznosulás releváns módjának azonosítását.
A tehetség hasznosítási formák újragondolását, a ki nem aknázott tehetségforrások hasznosítását a változó körülmények, a munkaerő piaci igények és elvárások formálódása is szükségessé teszi. A jövő kihívásaihoz alkalmazkodni tudó tehetségek segítésében így kulcsfontosságú területté válik maga a pályaorientáció is. A tehetségek folyamatos nyomon követése által a képességbeli, valamint a releváns személyiségjegyek változásának figyelemmel kísérése segíti a tudatos pályaválasztást, növeli a pályabeválás esélyét, hozzájárul a nemzeti tehetségvagyon védelméhez és gyarapításához.
A tehetségmenedzsment mint szemlélet ily módon a köznevelési intézményekben a nyomon követés által valósítható meg. Ennek létjogosultságát indokolja, hogy a tehetség sokféle megnyilvánulási módját nem képesek lefedni az iskolában preferált teljesítési módok, így a nonformális tanulási helyzetekben megmutatkozó tevékenységek különös figyelmet érdemelnek. Számos kutatás alátámasztja továbbá, hogy „az iskolai eredményesség egyre kevésbé korrelál a későbbi sikerességgel”.
Várható eredményekA mindennapi intézményi munkában a nyomon követési rendszer a tehetségek széles körű felismerésében, a beavatkozási pontok azonosításában, a tehetséggondozásba bevonandó tanulókról is információt szolgáltat a szakemberek, oktatók számára, támpontokat nyújt továbbfejlődési irányaik kijelöléséhez, pályaorientációjukhoz.  A szakképzés tehetségmenedzsment-szemlélete ily módon az egyéni életút támogatásában és a tehetségvagyon megóvásában is fontos szerepet tölthet be.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyaghttps://sztst.hu/a-tehetsegmenedzsment-alapelvei/
https://sztst.hu/tehetsegmenedzsment/
Forrássztst.hu
Intézmény neveSzakképzési Tehetségsegítő Tanács
Intézmény címe2151 Fót, Somlói utca 87.
E-mail elérhetőséginfo@sztst.hu
Telefonszám
Honlapsztst.hu

Jó gyakorlat

Portfólió

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A szakmai vizsga részeként meghatározott portfólió dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat (szakmai oktatás) során keletkeznek, így képet adnak a tanulónak az adott szakterületen szerzett tudásáról, tapasztalatáról, eredményeiről, mely ezáltal segíti a tanuló számára is saját teljesítményének, fejlődésének nyomon követését.
A portfólió dokumentumai a szakmai oktatás során és azon kívül megvalósuló szakmai és személyes fejlődést „igazoló”, illetve bemutató produktumok, illetve azokat prezentáló művek, alkotások (ppt, fotó, videó, könyv, weboldal, szakmai rendezvények, gyakorlati munkák, tanulói munkanapló, projektmunkák, bemutatók, előadások, külföldi mobilitási programok, versenyek, stb.). A portfólió részét képezhetik továbbá azok a reflexiós elemek, melyek a saját fejlődési, tanulási folyamat detektálását, a tapasztalatok feldolgozását, a szakmai fejlődési út állomásait és a tanulási folyamat összegzését involválják.
A portfólió dokumentumai így lehetőséget biztosítanak az oktatóknak, szakembereknek, hogy a kiemelkedő teljesítményű tanulókat azonosítani tudják, valamint tehetségfejlődésük folyamatát azonosítsák.
Portfóliókészítés szakmaspecifikus dokumentumai-nak és értékelési szempontrendszerének kidolgozásával az azonosítás és nyomon követés támogatható.
Várható eredményekJól kidolgozott szakmai portfóliók, tehetségazonosítás és nyomon követés eszközrendszerének kialakítása.
A portfólió a vizsgafeladat része (tanulási és értékelési eszköz), ugyanakkor a portfóliókészítés szempontjainak megismertetése által életpálya-tervező és személyes brandépítést segítő funkciója is megerősíthető, a tanulói eszköztárba beépíthető. tanulási
Egyéni preferenciák feltérképezését segíti, hozzájárul a célmeghatározáshoz és döntéstámogatáshoz, visszajelzések és önreflexiók által a fejlődési folyamat támogatását szolgálja.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag
Forrás
Intézmény neveSzakképzési Tehetségsegítő Tanács
Intézmény címe
E-mail elérhetőség
Telefonszám
Honlap

Jó gyakorlat

Egyéni tanácsadás

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  2017-től kezdődően a MATEHETSZ Egy országos lefedettségű tehetség-tanácsadói hálózatot épített ki, amely több száz pedagógus és pszichológus szakember bevonásával biztosítja több ezer fiatal e szolgáltatáshoz való hozzájutását. A tehetség-felismerést és fejlesztést, valamint a folyamat sikerességét támogató életvezetési/életviteli tanácsadás lényeges hozzájárulás ahhoz, hogy a tehetségígéretek a lehető legtöbbet valósítsanak meg lehetőségeikből, saját örömük és az össztársadalmi haszon érdekében egyaránt. A tehetség-tanácsadás fő célja, hogy a pszichológiailag alapvetően egészséges személyeknek segítsen fejlődési és
szituációs problémáik megoldásában.” A tanácsadások célja lehet:
·         tehetség-orientáció
·         önismeret bővítése
·         pályaismeretek bővítése
·         képességek mérése
·         érdeklődés, motiváció kiderítése, felkeltése
·         személyiség vizsgálata
·         fejlesztési irányok megtalálása
·         képzők, pedagógusok, szülők számára információ nyújtása
·         képzők, pedagógusok, szülők bevonása a fejlesztési folyamatba
·         beszélgetés ösztönzése a diákok között, valamint a diák-pedagógus-szülő között
·         osztályfőnöki munka segítése segédanyagokkal
A tehetség-tanácsadás maximális időtartama 5 óra, melyet a fiatal kora és egyéb szempontok alapján a konzul-tációt megelőzően a szakember és a fiatal/törvényes képviselője által közösen egyeztetett ütemezésben tartanak meg.
Várható eredményekA tehetség-tanácsadás során a szakember saját szakmai megítélése alapján különböző eszközöket, méréseket alkalmazhat annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjon a fiatal tehetségterületeiről, személyiségéről, igényeiről. A tehetségtanácsadáson történtekről szakmai összefoglaló készül, amely alapján ajánlás készül a fiatal tehetségterületeinek támogatására és egyes kiegészítő területek fejlesztésére.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag
Forrástehetseg.hu 
Intézmény neveMagyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)
Intézmény címe1118 Budapest, Budaörsi út 119/b
E-mail elérhetőséginfo@tehetseg.hu
Telefonszám06-1-920-6070
Honlaphttps://tehetseg.hu/

Jó gyakorlat

Tutorálás

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A Matehetsz tutorsegítő rendszere a Nemzeti Tehetség Program keretében 2017 januárjától kezdődően Magyarország teljes területén egyenletes területi lefedettséget biztosító tutorhálózatot alakított ki és működtet. A tutorsegítői szerepkör új fejlesztése a hazai tehetségsegítésnek, amely mára már rendszerként és egyedi megoldásaiban is a tehetséggondozás jó gyakorlataként mutatható be. A tutor a tehetséges, a programba
beválogatott tanulóknak (a tutoráltaknak) a következőkben segít:
·         a tehetséges fiatal számára szükséges tehetségsegítői komplex szempontrendszert alkalmazza, egy éven keresztüli személyes kíséréssel, segítő beszélgetéssel, személyre szabott koordinációval;
·          a tehetséges fiatal kiemelkedő tehetségterületeinek fejlesztéséről, gazdagításáról gondoskodik, segíti egyéni és csoportos programokban lehetséges részvételét;
·         segíti a tanuló térségi vagy országos, nemzetközi programokba való bekapcsolódását.
A tutor segíti, támogatja a tutoráltat (és az őt fejlesztő pedagógusokat, kollégákat) az egyéni fejlesztési terve megvalósításában. Nem elvárás, hogy a tutor a legjobb szakembere legyen a tutorált tehetségterületének. Annál inkább kompetens abban, hogy a megfelelő információk birtokában, ismerve a tutorált erősségeit, fejlesztendő területeit, céljait, családi és iskolai hátterét, a lehető legtöbb támogatást nyújtsa személyesen, írásban, egyénileg vagy csoportban – a szükséges mértékben és a kellő időben bevonva, mozgósítva a tutorált szüleit, osztályfőnökét, szaktanárát, kortársait.
Várható eredményekA tutor empatikusan, segítőn, pozitív hozzáállással támogatja a tutorált előmenetelét, a számára szükségesnek látszó megoldást keresi, konstruktív kritikai érzékkel, és képes hatékony visszajelzést is adni a tutorrendszer résztvevőinek. A program egyéni fejlesztési célok kitűzésével és megvalósításával célzottan segíti a tehetségek kibontakozását.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag
Jó gyakorlatok a tutorrendszerben
Forrás  tehetseg.hu
Intézmény neveMagyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)
Intézmény címe1118 Budapest, Budaörsi út 119/b
E-mail elérhetőséginfo@tehetseg.hu
Telefonszám06-1-920-6070
Honlaphttps://tehetseg.hu/

Jó gyakorlat

Mentorálás

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Technikum – Kazinczy Judit, mentor
Mentorált tanulóimat az általam tanított tanulók közül választom, így közvetlenül figyelemmel tudom kísérni tanulmányaikban is a fejlődésüket, kiegészítve az egyéni foglalkozások alakalmával szerzett szociális, kulturális kompetenciák illetve tehetségük fejlődését. A tanulókkal történő találkozásaink mélyebb, bensőségesebb kapcsolat kialakítását tette lehetővé. A tanulók kiválasztottnak érezték magukat, szívesen fogadták a segítségnyújtást.
Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum – Haskó Renáta, mentor
Mentorált diákjaim mind kiemelkedő teljesítménnyel vagy kompetenciával rendelkeztek. A mentorprogram keretein belül jobban megismerhettem személyiségüket, szocio-emocionális hátterüket, ami segített abban, hogy személyre szabott mentorálási tervet tudjak számukra írni. Mentorálási folyamatukban a gondolkodási készségek, tanulási készségek és nem-kognitív készségek, mint gazdagítási területek jelen voltak. Eredményesnek és szükségesnek tartom a tehetséges tanulók fejlesztését és tehetségprogramokba történő bevonásukat, mert a tehetséges tanulónak eltérő szükségletei is vannak a többséghez képest.
Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum – Szikora Nóra, mentor
Az évek során lassan akadtak olyan diákok is, akik már az én óráimon, szakköreimen tanulták a matematikát, és sikerült szép eredményeket elérniük. Motivál, hogy mindig van hova fejlődni, a tehetséges diák igényétől függően fejlődnöm kell nekem is. Ez a legszebb kihívás ezen a pályán. Sosem unalmas, minden egyes nap tanulok valami újat. Már az órarendi órák is mindig szép küldetések számomra (a gyengébb képességű diákokat kettes eredményhez segíteni hasonlóan katartikus élmény tud lenni számomra, mint egy Arany Dániel matematika verseny eredmény), de a tehetségmentorálás fűszer az órarendemben.
Győri Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Technikum – Vincze Miklós, mentor
A program lehetőséget nyújtott abban, hogy a résztvevő diákoknak segíthessünk tehetségük kibontakoztatásában, illetve hozzásegítsük őket, hogy minél nagyobb sikereket érjenek el szakmai versenyeken.
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium – Szőke Gáspár, mentor
Négy éve foglalkozom mentorálással, ezalatt négy diákkal dolgoztam együtt. Alkotó festőművészként a mentorálás során a hangsúlyt a gyakorlati munkára helyeztem, amely megkönnyítette a tanulókkal a természetes, közvetlen munkakapcsolat kialakítását. A diákokkal közös munka során alkotó módon kísérletezhetünk az egyénekre szabott programokban, szabadabban és kötetlenül próbálhatjuk ki magunkat különböző médiumokban és területeken. Nem csupán a tanulóknak, de nekem, mint mentornak is hasznos tapasztalat volt, olyan lehetőség, amit minden kollégának ajánlok.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium – Vassné Szlovenszky Szilvia, mentor
A közös munkánk legfontosabb eleme az önismereti fejlesztés.
Akkor tudunk építkezni, ha a gyermek elfogadja önmagát, látja az
erősségeit, gyengeségeit, van saját elvárásrendszere és vannak
céljai. A célok eléréséhez meg kell találnunk az eszközrendszert. Jó volt látni, ahogy a mentoráltam elindult velem az önismereti útján, voltak kérdései, de nem találta a válaszokat. Fontos volt, hogy lássa, a kérdéseire nem én fogom megadni a válaszokat. Én csak terelgetem a válaszok felé
.
Várható eredményekAz MTM-ek tehetséggondozó tevékenységei között kiemelt helyen szerepel a kivételesen tehetséges tanulók egyéni tehetségmentorálása. A mentorálás a tehetséggondozó munka egyik legeredményesebb formája. Hatékonyságát mindenekelőtt annak köszönheti, hogy a mentorálási folyamatban a mentornak lehetősége van fejlesztő tevékenységét teljességgel mentoráltja egyéni szükségleteihez igazítani. Előnye továbbá, hogy a mentori kísérés nem korlátozódik a tantárgyi vagy tanulmányi segítségnyújtásra, hanem kiterjed a mentorált tanuló érzelmi és társas kompetenciáinak fejlesztésére is (ez különösen fontos lehet a kiemelkedően tehetséges tanulók esetében).
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag 
Forráshttps://ntk.hu/wp-content/uploads/2021/11/MTM-ek_tapasztalatai_es_eredmenyei_20216-21.pdf  
Intézmény neveMinősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM)
Intézmény címeNemzeti Tehetség Központ által fenntartott hálózat
E-mail elérhetőség
Telefonszám
Honlaphttps://ntk.hu/minositett-tehetseggondozo-muhelyek-2021/

Jó gyakorlat

Iskolai tanösvény létesítése

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A projekt céljai: iskolánk udvarának természeti gazdagságának bemutatása és a kész tanösvényre fejlesztő foglalkozások, tanórák vagy szakköri tevékenységek szervezése saját és más intézmények diákjai részére.
Az alkotó tevékenység párhuzamosan történik a barkácsoló, a rajzoló és szövegíró csoportban.
Adaptálhatóság: természetesen nem egy az egyben, de a program kulcs mozzanatai adaptálhatók: több, akár eltérő korcsoportú diákcsoport együttműködése valamilyen történelmi/földrajzi/biológiai témában, aminek feldolgozása során művészeti, tudományos és fordítói feladatok is megjelennek. A projekt végén hosszútávon használható produkció (pl. poszter, tabló) keletkezik.
Várható eredményekMegcélzott képességterületek: nyelvi, logikai-matematikai, interperszonális, térbeli vizuális,
természeti. A produkciók elkészítése komplex tevékenységet, együttműködést igényel.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag
Forráshttps://ntk.hu/wp-content/uploads/2021/11/MTM-ek_tapasztalatai_es_eredmenyei_20216-21.pdf  
Intézmény nevePremontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Intézmény címe2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.
E-mail elérhetőségiroda(kukac)prem(pont)hu
Telefonszám06-28/514 995
Honlapiskola.premontrei.hu

Jó gyakorlat

Zenei Műhely

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  Olyan komplex program, amely lehetőséget biztosít az iskola alapvető profiljától eltérő szakágak (zenei és képzőművészeti) tehetségeinek, tehetségígéreteinek tudatos felkutatására, beazonosítására, ismereteinek gazdagítására, a zenei tehetség kibontakoztatására, más művészetekkel való kapcsolat megtapasztalására. Egyik cél lehetőséget biztosítani arra, hogy az egyébként más területeken erősséget mutató  diákok kisebb-nagyobb zenei csoportosulásokat, közösséget alkotva megmutathassák magukat és szabadon kísérletezhessenek segítőikkel szorosan összekapcsolva a zenei és képzőművészeti-vizuális művészeti ágakat. A zene általi érzékenyítést, a különböző műfajok stílusok megismerését mindvégig szem előtt tartva. Kísérletezés, az alkotás örömének, folyamatának megtapasztalása kíséri a munkafolyamatokat.
Performance – a zene hatására megszülető absztrakt képzőművészeti alkotást. A diákok szabadon teret engedhetnek kreativitásuknak, kedvtelésből és örömmel végzett tevékenység valósulhat meg. A zene hangulatára való nonfiguratív festmény készítése egy nagy méretű vászonra (kb. 5 méter hosszú) akvarell festékkel, különböző eszközökkel (szivacs, ecset, emberi kéz) valósul meg, az elkészült alkotás az iskola aulájában kiállításra kerül.
Várható eredményekA program során elsősorban az énekes hangképzés, ritmusfejlesztés, kamarazenei illetve zenekari és egyéb zenei készségek, IKT és zeneinformatikai készségek fejlődése várható. A társas, szociális érzékenység, önismereti (kompetencia) fejlődése is várható eredmény. Az iskola közössége és a tágabb környezete élvezheti a műhely munkájának eredményeit.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyaghttps://iskola.nejanet.hu/
Forráshttps://iskola.nejanet.hu/
Intézmény neveNeumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
Intézmény címe3300 Eger, Rákóczi út 48.
E-mail elérhetőségneumann”kukac”nejanet.hu
Telefonszám(36) 536-070
Honlapwww.nejanet.hu

Jó gyakorlat

RE-BÚTOROK – bútorok újrahasznosított anyagokból

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A foglalkozáson a környezetünkben lévő hulladék anyagokat elemzünk, és használati tárgyakat tervezünk, készítünk belőlük. A résztvevők két fős csoportokat alkotnak. Közös gondolkodás, bútortervezés anyaghasználat, kivitelezés. A munka során felmerülő formai és technikai kérdéseknél segít a pedagógus. Cél, hogy a hulladékokból, 1/1-es méretarányban hasznos tárgyak készüljenek.
Várható eredményekLogikai gondolkodás fejlesztése. Művészetek, ezen belül rajz és vizuális kultúra. A komplex tevékenységeken keresztül megjelennek a vizuális kommunikáció, illetve a tárgy- és környezetkultúra területei.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyaghttps://ofi.oh.gov.hu/re-butorok-butorok-ujrahasznositott-anyagokbol  
Forráshttps://ntk.hu/wp-content/uploads/2021/11/MTM-ek_tapasztalatai_es_eredmenyei_20216-21.pdf  
Intézmény neveGyőri SZC Hild József Építőipari Technikum
Intézmény címe9021 Győr, Szent István út 1.
E-mail elérhetőségtitkar(kukac)hild.gyor.hu
Telefonszám96/528-780
Honlaphttps://hildszki.hu/

Jó gyakorlat

Passzívház tervező szakkör – gyakorlatorientált foglalkozások az ökologikus építészettel kapcsolatban

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A passzívház tervező szakkör célja, hogy gyakorlatorientált módon ismertesse meg a tanulókkal a fenntartható építészet kérdéseit, többek között az energiahatékonyságot és a megújuló energiák szerepét. Az elméleti foglalkozásokon olyan szemléletet sajátíthatnak el a diákok, mellyel a jelenlegi társadalmi igényekhez igazodhatnak. A diákok szakmai kirándulásokon, gyárlátogatásokon is részt vehetnek, nyáron pedig szakmai tábor keretein belül, a Szennai Skanzenben ismerkedhetnek meg a népi építészeti megoldásokkal, mint fenntartható építészeti formákkal.
A programon a résztvevő tanulók biztos elméleti alapokon, gyakorlatorientált módon ismerhetqik meg az ökologikus építészet kérdéseit. Olyan újszerű szemléletet sajátíthattak el, melyen keresztül feltárulnak a hagyományos építőanyagokban rejlő épületfizikailag hasznos tulajdonságok. A komplex módon értelmezett lakótér klíma kérdése, ahol a jó hőszigetelő tulajdonságok mellett, azzal párhuzamosan a páratechnikai, árnyékolási, tájolási kérdések is, megoldásra kerülnek. Ezen kívül szakmai tanulmányúton, gyárlátogatáson is részt vesznek a diákok.
Várható eredményekA fenntartható építészettel való ismerkedés hosszabb távon a szakmai szemléletformálást, a mérnöki gondolkodást is fejleszti, valamint valós társadalmi igényekre reagál, mint például arra, hogy 2020-tól az Európai Unióban a normatívák szerint csak „0” energia kibocsátású épületek építhetők. A Hildben folyó foglalkozások az erre való átállásra is jó felkészülést nyújtanak a jövő szakembereinek.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyaghttps://hildszki.hu/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=142:phccvideo&Itemid=101
Forráshttps://hildszki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=314%3Antpcikk&catid=1%3Afriss-hirek&Itemid=1
Intézmény neveGyőri SZC Hild József Építőipari Technikum
Intézmény címe9021 Győr, Szent István út 1.
E-mail elérhetőségtitkar(kukac)hild.gyor.hu
Telefonszám96/528-780
Honlaphttps://hildszki.hu/

Jó gyakorlat

Informatikát szerető diákok tehetséggondozása

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  Az „Informatikát szerető diákok tehetséggondozása” című jó gyakorlatunk több évre visszanyúló elképzelésen alapul és folyamatosan fejlődik. Minden évben egy tanévre szóló projekt, az adott tehetséggondozó csoport függvénye, melynek kiemelt elemei: versenyfelkészítő tanórán kívüli intenzív foglalkozások informatikából; mentálhigiénés, önismereti foglalkozások a program résztvevőinek; szünidei tábor, közös kirándulások szervezése természettudományok népszerűsítése céljából; tehetségnap keretében tehetségesszülők, volt diákok, mentor diákok bevonásával előadások, projektek bemutatása.
A diákok matematikai-logikai-digitális kompetenciáinak fejlesztésén túl nemcsak az erős és a gyenge oldal fejlesztését célozzuk meg, hanem a tanulók személyiségének egészét.
A tanórán kívüli tartalmi gazdagítás az informatikai ismereteik bővítésére szolgál, Lego Robotok, MicroBitek, új programozási ismeretek birtokába juthatnak a tehetségek. A közösségi tevékenységek szervezésének legfontosabb szempontja az egyéni képességekre figyelő, hatékony, differenciáló pedagógiai munka. A mentálhigiénés foglalkozások a társas és emocionális képességeiket fejlesztik. Valamint lazító, feltöltődő programokat, táborokat, kirándulásokat szervezünk számukra. Volt tehetséges diákjainkból álló mentorhálózat támogatja munkánkat.
Várható eredményekPedagógiai munkánk középpontjába a diákjaink tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztését helyeztük annak érdekében, hogy a középiskolát követő tanulmányaikhoz, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek birtokában lépjenek ki az iskola kapuján.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyaghttps://tancsics-starjan.edu.hu/images/dok/2021-2022/NTP-KNI-19-0048/Zaro_beszamolo.pdf
https://tancsics-starjan.edu.hu/images/dok/2018-2019/NTP_KNI-18-0013/palyazati_program_celja.pdf 
Forráshttps://ntk.hu/wp-content/uploads/2021/11/MTM-ek_tapasztalatai_es_eredmenyei_20216-21.pdf  
Intézmény neveNógrád Megyei Szakképzési Centrum
Táncsics Mihály Technikum
Intézmény címe3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
E-mail elérhetőségtancsics.st@tancsics-nmszc.hu
Telefonszám32/411-898
Honlaphttp://www.tancsics-starjan.edu.hu